Algemeen

Informatie Algemeen:
Cursusduur:
  • Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni van het eerstvolgend jaar.
  • De lessen worden gegeven in twee periodes van 5 maanden De eerste periode is van september t/m januari, de tweede van februari t/m juni. In juli en augustus zijn er geen lessen.
  • De vakanties/feestdagen van de muziekschool komen overeen met de die van het basis en middelbaar onderwijs in Renswoude.
  • Speel en Zing behoudt zich het recht om de vakantieperioden te wijzigen als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld in gevallen wanneer niet alle (basis)scholen dezelfde vakantieperiode hebben)
  • Aan het begin van ieder cursusjaar wordt er door Muziekschool Renswoude een jaarplanning gemaakt. Deze kan desgewenst aan de cursist worden verstrekt.
Afwezigheid:
  • Bij afwezigheid van de cursist blijft men lesgeld verschuldigd.
  • Bij afwezigheid van de docent zal voor vervanging worden gezorgd, mocht er niet tijdig een vervanger beschikbaar zijn dan worden de lessen door de docent ingehaald.
  • Bij afwezigheid door ziekte van de cursist blijft er lesgeld verschuldigd, duurt de ziekteperiode langer dan 4 lessen (aaneengesloten) dan is er na deze 4 lessen bij het overleggen van een doktersverklaring geen lesgeld meer verschuldigd. Deze overeenkomst wordt vanaf dat moment ontbonden.
Betalingen:
10 maandelijkse termijnen. Betaling per maand, vooruit voor de 1e van de maand.
Alle in deze overeenkomst genoemde lesgelden zijn inclusief 21% BTW. Er geldt een wettelijke vrijstelling van BTW voor
cursisten tot 21 jaar.
Beëindigen van de lesovereenkomst:
   • Het opzeggen van de lesovereenkomst dient schriftelijk (of email) te geschieden.
   • De opzegtermijn is 1 kalendermaand en gaat in op de 1 ste dag van de eerstvolgende maand waarin de schriftelijke opzegging wordt ontvangen door Speel en Zing. Tijdens de opzegtermijn blijft de cursist lesgeld verschuldigd en heeft deze recht op les tot de opzegtermijn is verstreken.
Overige bepalingen:
  • Muziekschool Renswoude behoudt zich het recht om de cursusgelden te wijzigen aan het begin van elk nieuw cursusjaar.
  •  Muziekschool Renswoude behoudt zich het recht om de lesduur per les aan te passen .
  • Muziekschool Renswoude behoudt zich het recht om de cursist een andere docent toe te wijzen.
  • Bij eventuele achterstallige betalingen van een cursist kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. Vervolgens gaat de eerstvolgende kalendermaand de opzegtermijn in. Het incasseren van de lesgelden zal hierop volgend worden uitbesteed aan een incassobureau,  eventuele kosten die voortvloeien uit deze procedure komen voor rekening van de cursist.
  • Muziekschool Renswoude stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van goederen van cursisten alsmede letsel van personen in welke vorm dan ook.